نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کلمة فساد و مشتقّات آن نزدیک به50 مرتبه در30 سورة قرآن کریم آمده است که نشان از اهمیّت موضوع دارد. مقالة حاضر در صدد است که مفهوم و عومل ظهور افساد، اقسام و اصناف مفسدان و مجازات آنان را از منظر قرآن کریم تبیین نماید. افساد در قرآن به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال می‌باشد و قرآن کریم، مخالفت مردم از اوامر الهی، سلطة حاکمان و پادشاهان ستمگر و دوستی با کافران را از جمله عومل ظهور افساد می‌شمارد و در یک تقسیم‌بندی کلّی به افساد تشریعی و تکوینی و افساد تشریعی به افساد اعتقادی، اخلاقی و حقوقی و اجتماعی تقسیم می‌نماید و برای هر یک از آن‌ها مجازات دنیوی و اخروی تبیین نموده است؛ برای مفسدان اعتقادی، عذاب اخروی و برای مفسدان اخلاقی، با نزول تدریجی عذاب الهی در دنیا و عذاب و مفسدان حقوقی و سیاسی را به عنوان محاربه معرّفی می‌نماید و مجازات آنان را بر عهدة ابنای صالح بشر نهاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corruption and Corruptors on the Earth from the Qur’an’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • enayatollah sharifi 1
  • saeed mahjub 2

چکیده [English]

The term Fesād (corruption) and its derivatives have been used in the Holy Qur’an about five times. This article seeks to provide the readers with its meaning and causes as well as different types of corruptors and their punishment from the Qur’an’s viewpoint. In the Holy Qur’an, Efsād means “to leave the track of moderation,” and people’s violation of God’s orders, tyranny of cruel kings, and friendship with the unbelievers are its manifestations which are themselves divided into two general categories: innate and acquired. The latter is divided into ideological, moral, legal, and social subcategories. The Holy Qur’an also imposes penalties for corruption in the current word and the world to come. Ideological corruptors will suffer punishment in the world to come while the moral corruptors will be punished in the current world. Furthermore, legal and political corruptors are introduced as corruptors on the earth and punished by the virtuous servants of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • corruption on the earth
  • acquired corruption
  • inborn corruption
  • corruptors on the earth