نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

دربارة قلمرو قرآن در عرصة موضوعات و مسائلْ سه دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اکثریگرایان، اقلّیگرایان و اعتدالگرایان. فخر رازی با استناد به آیاتی از قرآنکریم قلمرو قرآن را به امور دینی محدود کرده است. امور دینی از دیدگاه وی اعمّ از مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی است و معتقد است که قرآنکریم اصول این مطالب را به صورت کامل بیان کرده است و قرآن را در بیان جزئیّات مسائل اعتقادی و اخلاقی در مقایسه با دیگر کتابها کاملتر میداند. از دیدگاه علاّمه طباطبائی این محدوده به بیان کامل مسائل دخیل در هدایت انسان اختصاص دارد. ایشان معتقد است که قرآن هر آنچه که برای هدایت انسانها مورد نیاز بوده است، بیان کرده است. به نظر علاّمه، حوزة اخلاقیّات مهمترین حوزه در هدایت‌بخشی است که قرآن جلوهای کامل در آن به خود گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domain of the Qur’an from Allameh Tabataba’i’s and Fakhr al-Din Razi’s ViewpointsA Study of Nahj al-Balāgha

نویسندگان [English]

  • ruhollah zeynali 1
  • reza keshavarz 2

چکیده [English]

There are three main perspectives regarding the domain of the Qur’an: the maximalist, the minimalist, and the moderate. Fakhr al-Din Razi limits the domain of the Qur’an to religious affairs. For him, these are ideological, moral, and jurisprudence affairs which have been described in full detail in the Qur’an. According to Allameh Tabataba’i, the domain of the Qur’an encompasses maximally all the issues related to the guidance of mankind. In his belief, the Holy Book of Islam covers all issues needed for the guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domain of the Qur’an
  • maximalist perspective
  • Minimalist perspective
  • moderate perspective
  • Fakhr al-Din Razi
  • Allameh Tabataba’