مدیر مسئول


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیارفقه و اصول دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
http://rjqk.atu.ac.ir/

فقه و اصول

سردبیر


عنایت شریفی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
https://ensani.ir/fa/article/author/20593

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسام الدین خلعتبری لیماکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
https://tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/6/

الهیات ,

اعضای هیات تحریریه بین المللی


گابریل سعید رینولدز استادمطالعات اسلامی دانشگاه نوتردام آمریکا
https://theology.nd.edu/people/gabriel-reynolds/

مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایلشات نصیروف پژوهشگر پیشرو در مؤسسه فلسفه گروه IPhRAS
آکادمی علوم فلسفه جهان اسلام روسیه

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و اصول

  • ebrahimnejad32yahoo.com
  • 09127369878

اعضای هیات تحریریه


مهدی اکبر نژاد استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا حاجی بابایی دانشیار دانشگاه تهران
علوم قرآنی و حدیث
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث
https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alihajikhani

اعضای هیات تحریریه


عنایت شریفی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

تفسیر و علوم قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی
http://ijtihadnet.ir/tag

کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود قیوم زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه https://emam.iau.ir/fa/news/45/

فقه و مبانی حقوق

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، دانشگاه قم
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی
https://fa.wikipedia.org/wiki/

فلسفه و حکمت اسلامی

مدیر داخلی


مهرعلی لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

کارشناس نشریه


طیبه کبیری کارشناس

اخلاق اسلامی