مدیر مسئول


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیارفقه و اصول دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فقه و اصول

سردبیر


عنایت شریفی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسام الدین خلعتبری لیماکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات ,

اعضای هیات تحریریه بین المللی


گابریل سعید رینولدز استادمطالعات اسلامی دانشگاه نوتردام آمریکا

مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایلشات نصیروف پژوهشگر پیشرو در مؤسسه فلسفه گروه IPhRAS
آکادمی علوم فلسفه جهان اسلام روسیه

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و اصول

  • ebrahimnejad32yahoo.com
  • 09127369878

اعضای هیات تحریریه


مهدی اکبر نژاد استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


حسام الدین خلعتبری دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

Islamic teachings

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا حاجی بابایی دانشیار دانشگاه تهران
علوم قرآنی و حدیث

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


عنایت شریفی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی

تفسیر و علوم قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود قیوم زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

فقه و مبانی حقوق

  • maarefteacheryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، دانشگاه قم

علوم قرآن و حدیث

  • aliahmadnasehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و حکمت اسلامی

  • yahyayasrebi.org

مدیر داخلی


مهرعلی لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

کارشناس نشریه


طیبه کبیری کارشناس

اخلاق اسلامی