بازکاوی کارکرد قصص قرآنی در تحلیل آینده‌نگاری راهبردی (مطالعۀ موردی داستان بنی‌اسرائیل)

رضوانه دستجانی فراهانی؛ احمد آکوچکیان؛ عباس اشرفی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، ، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12801

چکیده
  مقوله پیشرفت با نظر به عینیت آن در موقعیت‌های زمانی و مکانی، نیازمند الگوی معین با رویکرد آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. نقش آموزه‌های دین در آینده‌نگاری تمدنی، یک مسئله محوری و راهبردی در دورۀ معاصر است. برجسته‌ترین فصل آموزگاری آینده‌نگاری دینی، رخدادهای تاریخ تمدنی و به طور خاص، قصص هستند. رویکرد آینده‌نگاری به مدد قصص، اصلی ...  بیشتر