قرآن و معارف قرآنی
بررسی تطبیقی کارآمدی تفاسیر اجتهادی جامع و روایی محض مطالعه موردی آیه 159 سوره بقره

معصومه امامی؛ کیوان احسانی؛ ابراهیم ابراهیمی

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1399، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.56865.2204

چکیده
  روشهای تفسیری ابزارهایی هستند که مفسران در کشف و بیان مراد خداوند در آیات قرآن، از آنها استفاده می-کنند. بررسی اینکه کدام روش، ابزاری متقن برای نیل به ابعادی دقیقتر از این مراد میباشد، ضروری است. در روش تفسیری روایی محض، مفسر تنها به ذکر روایات مناسب ذیل آیات بسنده می‌کند؛ اما در روش اجتهادی جامع، متناسب با اقتضای آیات از ترکیب روشهای ...  بیشتر