نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

2 عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه دولتی اراک

3 الهیات، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

روشهای تفسیری ابزارهایی هستند که مفسران در کشف و بیان مراد خداوند در آیات قرآن، از آنها استفاده می-کنند. بررسی اینکه کدام روش، ابزاری متقن برای نیل به ابعادی دقیقتر از این مراد میباشد، ضروری است. در روش تفسیری روایی محض، مفسر تنها به ذکر روایات مناسب ذیل آیات بسنده می‌کند؛ اما در روش اجتهادی جامع، متناسب با اقتضای آیات از ترکیب روشهای مختلف استفاده می کند. این پژوهش جهت مقایسه ی میزان کارآمدی این دو روش (به معنای حفظ جاودانگی آیات قرآن)، با روش تطبیقی، به بررسی تفسیری آیه ی 159 سوره ی بقره در تفاسیر اجتهادی جامع و روایی پرداخته ‌است. این آیه، عالمان به آموزه‌های هدایت خداوند در قرآن را از کتمان آنها منع می کند. در این تحقیق، مصادیق قابل کتمان حقیقت در تفاسیر روایی محض و اجتهادی جامع فریقین بررسی شده است. در مقام نتیجه با مشاهده ی نگاه جامعتر تفاسیر «اجتهادی جامع» نسبت به «روایی محض» درخصوص مورد تفسیری مختار، کارآمدی بیشتر این روش در اثبات جاودانگی و کاربردی بودن همیشگی آیات قرآن دریافته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Efficiency of Comprehensive Ijtihadi Interpretations and Pure Validity Case Study of the Verse159 of Al-Baqarah Surah

نویسندگان [English]

  • masomeh emami 1
  • keivan ehsani 2
  • Ebrahim Ebrahimi 3

1 the Faculty of Quranic and Hadith Sciences, Arak University,iran

2 elahiat faculty.arak university, arak, iran

3 Humanities faculty,Arak university , Arak , Iran

چکیده [English]

Interpretive methods are the tools that commentators use to discover and express the meaning of God in the verses of the Quran. It is necessary to consider which method is a reliable tool to achieve more accurate dimensions. In the method of interpreting pure narration, the commentator only suffices to mention the appropriate narrations in the following verses. But in the comprehensive ijtihadi method, it uses a combination of different methods in accordance with the requirements of the verses. This study, in order to compare the effectiveness of these two methods (meaning preserving the immortality of the quranic verses) with the comparative method, has studied the interpretation of verse 159 of Al-Baqarah Surah in comprehensive ijtihadi interpretations. This verse forbids scholars from concealing the teachings of God in the Quran. In this research, the plausible examples of truth in the pure narrations and comprehensive ijtihadi interpretations of the two parties have been examined. As a result, by observing a more comprehensive view of the interpretations of “comprehensive ijtihad” than “pure narration” regarding the case of autonomous interpretation, it was realized that this method is more effective in proving the permanence and practicality of the verses of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Verse 159 of Al-Baqarah Surah
  • Pure Narrative Interpretations
  • Comprehensive Ijtihadi Interpretations
  • Concealment of Truth
  • The Sunni and the Shiite