واکاوی انسجام درونی سوره اسراء

مرضیه محصص؛ زهره کوچک یزدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، ، صفحه 161-194

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.57526.2217

چکیده
  تبیین انسجام درونی آیات قرآنی در مواجهه با گسسته انگاری آیات، یکی از دغدغه های مفسران معاصر به شمار می آید. شناسایی خطوط ارتباطی آیات در یک سوره، به فهم ارتباط وثیق آیات با یکدیگر و دستیابی به مقصود آن سوره می انجامد و روش نوینی در تفسیر قرآن به شمار می آید. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا، انسجام درونی آیات سوره اسراء مورد ...  بیشتر