نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان گروه معارف اسلامی

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تبیین انسجام درونی آیات قرآنی در مواجهه با گسسته انگاری آیات، یکی از دغدغه های مفسران معاصر به شمار می آید. شناسایی خطوط ارتباطی آیات در یک سوره، به فهم ارتباط وثیق آیات با یکدیگر و دستیابی به مقصود آن سوره می انجامد و روش نوینی در تفسیر قرآن به شمار می آید. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا، انسجام درونی آیات سوره اسراء مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات اصلی مطرح در سوره اسراء، بنی اسرائیل، امت مسلمان و وعده الهی می باشد. در این سوره ضمن یادکرد برهه های حیات قوم بنی اسرائیل و بهانه جویی های ایشان و عبرت آموزی از آنان، مسلمانان به توحیدمحوری وپذیرش حجت الهی دعوت شده اند و از بازگشت به فرهنگ جاهلی، انکار رسالت، تکذیب آیات الهی برحذر داشته شده اند. سرانجام ظهور وعده حق الهی بشارتی است که به هر دو قوم، مسلمانان و بنی اسرائیل داده می شود. از رهگذر تحلیل محتوای سوره اسراء ، هدف مهم سوره که همانا دعوت مردم به تمهید برای تحقق وعده الهی است، برداشت می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the internal coherence of Surah Al-Isra '

نویسندگان [English]

  • marzieh mohases 1
  • zohreh kochakyazdi 2

1 Faculty member in Shahid Beheshti University

2 Tehran

چکیده [English]

Explaining the inner coherence of Quranic verses in the face of verse fragmentation is one of the concerns of contemporary commentators. Identifying the lines of communication of the verses in a surah leads to understanding the close connection of the verses with each other and achieving the purpose of that surah and is a new method in interpreting the Qur'an. In this article, using the content analysis method, the internal coherence of the verses of Surah Al-Isra 'has been examined. The main topics discussed in Surah al-Isra 'are the Children of Israel, the Muslim Ummah, and the Divine Promise. In this surah, while mentioning the moments of the life of the people of Israel and their excuses and learning lessons from them, Muslims are invited to monotheism and accept the divine authority and are warned to return to the ignorant culture, deny the mission, and deny the divine revelations. Finally, the advent of the promise of God's righteousness is the good news given to both the people, the Muslims and the children of Israel. By analyzing the content of Surah Al-Isra ', the important purpose of Surah Al-Isra', which is to invite people to prepare for the fulfillment of God's promise, is understood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Al-Isra '
  • Content Analysis
  • Internal Cohesion
  • Divine Promise
قرآن کریم.
ابن بابویه، محمد بن على‏. (1395ق‏.). کمال­الدین. تهران‏: اسلامیه.
ابن بابویه، محمدبن على‏. (1378 ق‏.). عیون اخبار الرضا علیه­السلام‏. تهران‏: نشر جهان.
ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم‏. (1397ق.). الغیبه. تهران: نشر صدوق‏.
ابن فارس، احمد. (1404ق.). معجم مقاییس اللغه. تصحیح عبدالسلام هارون. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
ابن منظور، محمد.(1404ق). لسان­العرب. بیروت: دار صادر.
ابن طاووس، علی بن موسی. (1426ق.). مهج الدعوات. قم: دار انوار الهدی.
 ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على‏. (1369ق.). المناقب. قم: دار بیدار للنشر.
ابن عاشور، محمدبن طاهر. (1420ق.). التحریر و التنویر. بیروت‏: مؤسسه التاریخ‏.
اسعدی، علی. (1382ش.). مبانی و مراتب فهم قرآن. مجله رشد آموزش قرآن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
بحرانى، هاشم بن سلیمان‏. (1416ق.). البرهان فى تفسیر القرآن. تهران‏: بنیاد بعثت‏.
بهرامی فرد، فرجی. (1395ش.). مقاله نقد و بررسی انسجام آیات در یک سوره. تهران: همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت.
جانی پور، محمد. (1391ش.). اخلاق در جنگ. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
حلی، احمدبن محمد.(1410ق.). عده­الداعی و نجاح الساعی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
خویی، میرزا حبیب­الله. (1324ق.). منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه. تهران: مکتبه الاسلامیه.
صادقی تهرانی، محمد. (1365ش.). الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن. قم: انتشارات فرهنگ اسلامى.
صالح، صبحی (1414ق.). نهج البلاغه. قم: انتشارات هجرت.
طبرسى، فضل­بن حسن‏. (1372 ش‏.). مجمع البیان فى تفسیر القرآن. تهران: ‏انتشارات ناصر خسرو.
طوسى، محمدبن حسن. (1409ق.). التبیان فى تفسیر القرآن. بیروت‏: دار احیاء التراث العربى.‏
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1365ش.). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.
عروسى حویزى، عبد على بن جمعه‏. (1415ق‏.). نورالثقلین. قم: انتشارات اسماعیلیان‏.
عیاشی، محمدبن مسعود. (1380 ق.). تفسیر عیاشی. تهران: چاپخانه علمیه‏.
عزتی، مرتضی. (1376ش.). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
فضل­الله، سید محمدحسین. (1419ق). تفسیر من وحى القرآن. بیروت‏: دارالملاک للطباعه و النشر.
قمی، علی بن ابراهیم. (1363ش.). تفسیر قمی. قم: دارالکتاب.
قمى مشهدى، محمدبن محمدرضا. (1368ش.)‏. کنزالدقائق و بحر الغرائب. تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى‏.
کلینی،محمدبن یقوب. (1407 ق‏). اصول کافی. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
مجلسی، محمدباقر. (1403ق.). بحار الأنوار الجامعه لدرر و الخبار فی ائمه الاطهار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
مفید، محمدبن محمد. (1414ق.). الاختصاص. بیروت: دارالمفید.
مفید، محمد بن محمد. (1413ق.).‏ الفصول المختاره. قم: کنگره شیخ مفید.
موسوی همدانی، سید محمدباقر. (1372ش.). ترجمه المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
 ‏میراحمدی، باوفا. (1397ش.). «نظریه انسجام متنی و محتوایی و نقش آن در اثبات توقیفی بودن چینش آیات سوره ممتحنه». دوفصلنامه قرآن پژوهی حسنا. ش35. صص 89-59.