چگونگی بهره گیری مفسران معاصر از روایات تفسیری در تفسیرنگاری

زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد

دوره 12، شماره 47 ، دی 1400، ، صفحه 177-204

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.61928.2355

چکیده
  مطالعۀ تفاسیر دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که مفسران در حیطۀ کاربرد منابع تفسیری عملکردی متفاوتی داشته‌اند. سوال مقاله چگونگی بهره‌گیری از روایت به عنوان یکی از منابع تفسیری را در تفسیرنگاری دوره معاصر مطمح نظر قرار داده و به نتایجی دست یافته‌است. این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد مدار بحث را تفاسیر دوره معاصر قرار داده‌است. ...  بیشتر