نقش و تأثیر مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و روایات

محمدرضا جباران

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.61785.2351

چکیده
  در فرهنگ اسلامی هدف زندگی خانوادگی سعادت اعضای خانواده است. زندگی خانواده در صورتی به این هدف می‌رسد که اعضای آن، عناصر دخیل در کمال خانواده را بشناسند. آیا مشورت همسران از منظر قرآن و روایات همانند موارد دیگر مشورت به رشد و کمال طرفین مشورت کمک کند یا نه؟ طبق نظریه رایج در فرهنگ اسلامی مشورت یک امر مردانه است و در نتیجه مشورت مرد با ...  بیشتر