نقش و تأثیر مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اخلاق پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22054/rjqk.2021.61785.2351

چکیده

در فرهنگ اسلامی هدف زندگی خانوادگی سعادت اعضای خانواده است. زندگی خانواده در صورتی به این هدف می‌رسد که اعضای آن، عناصر دخیل در کمال خانواده را بشناسند. آیا مشورت همسران از منظر قرآن و روایات همانند موارد دیگر مشورت به رشد و کمال طرفین مشورت کمک کند یا نه؟ طبق نظریه رایج در فرهنگ اسلامی مشورت یک امر مردانه است و در نتیجه مشورت مرد با همسر خود تأثیری در کمال طرفین ندارد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و طرح این سؤال که آیا از دیدگاه قرآن و روایات، مشورت همسران در فرایند کمال اعضای خانواده اثرگذار است یا نه، به بررسی این مسئله پرداخته است. در فرایند این تحقیق در باره هدف اصلی زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و روایات، عناصر تشکیل دهنده بستر کمال خانواده، رابطه مشورت با عوامل سعادت اعضای خانواده و منطق نقد نظریه مردانه بودن مشورت سخن گفته شده و با بررسی ماهیت، کارکرد و نسبت مشورت با عناصر تشکیل‌دهنده‌ی بستر تکامل خانواده به این نتیجه رسیده که مشورت در بافتار بستر کمال اعضای خانواده جایگاه قابل توجهی دارد. و با نقد سند و دلالت مستندات رواییِ نظریه‌ی مردانه بودن مشورت و عرضه‌ی آن بر قرآن کریم به مثابه سند بالادستی احکام و آموزه‌های خانوادگی این نظریه را نیز ابطال کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and effect of spouses' counseling in family happiness from the perspective of Quran and hadiths

نویسنده [English]

  • Mohammdreza Jabbaran
Department of Ethics, Institute of Islamic Systems, Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

In Islamic culture, the goal of family life is the well-being of members. Family achieves this goal if family members know the elements involved in the perfection of the family. Does the consultation of the spouses help the perfection of the parties from the perspective of the Qur'an and hadiths or not?? According to the common theory in Islamic culture, consultation is a masculine matter As a result, a man's consultation with his wife has no effect on the perfection of the parties. This research is done by descriptive-analytical method and raises the question that From the perspective of the Qur'an and hadiths, is spousal counseling effective in the process of perfection of family members or not? Has studied this issue.
In the process of this research On the main purpose of family life from the perspective of the Qur'an and hadiths, Elements of the family perfection bed,
Relationship to consult with family welfare factors And the logic of critique of the theory of masculinity has been discussed And by examining the nature, function and relationship of consultation with the constituent elements of the family evolution It has been concluded that consultation has a significant place in the context of the perfection of family members. And consult the critique of the document and the implications of the validity of the theory of masculinity And its presentation on the Holy Quran As an upstream document, it has also refuted the rules and teachings of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consult
  • Wives
  • Family
  • Happiness