چگونگی بهره‌گیری مفسران معاصر از روایات تفسیری در تفسیرنگاری

زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد

دوره 12، شماره 47 ، دی 1400، ، صفحه 177-204

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.61928.2355

چکیده
  تحولات تفسیر نگاری دوره معاصر در بهره گیری از روایتمطالعه تفاسیر و مقایسه آنها با یکدیگر نشان می دهد که مفسران دوره های گوناگون در حیطه منابع تفسیری عملکردی متفاوت داشته اند.سوال مقاله چگونگی این تغییر و تحول را در تفاسیر دوره معاصر و دوره های قبل از آن در حیطه بهره گیری از روایت مطمح نظر قرار داده و به نتایجی دست یافته است.این مطالعه ...  بیشتر