راهبردهای تعلیم و تربیت برآمده از انسان شناختی قرآنی با تاکید بر نقش گرایش ها در وجود انسان

سعید بهشتی؛ حسن ملکی؛ حسن اسدزاده؛ ماجده فاطمی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1401، ، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.64958.2488

چکیده
  هدف این تحقیق استنباط راهبردهای تعلیم و تربیت مبتنی بر انسان شناسی قرآنی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف خود بنیادی-کاربردی، با رویکرد کیفی و روش آن استنتاجی است. یافته‌های این پژوهش عبارتند از: انسان دارای شناخت، گرایش و توانایی عمل است، تاثیرات متقابل این ابعاد سه گانه عبارتند: گرایش ها گوهره وجودآدمی است که با آگاهی و عمل تقویت ...  بیشتر