چگونگی تمثّل فرشتگان با تاکید بر رویکرد قرآنی

کاوس روحی برندق؛ سید ابوذر نجیبی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401، ، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66737.2564

چکیده
  یکی از مسائل مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم، مسئله تمثّل و چگونگی تمثّل آنها میباشد که در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی، تأثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی، به چگونگی تمثّل فرشتگان مبتنی بر آیات قرآن و بررسی دیدگاه های دانشمندان اسالمی به ویژه مفسران قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: 1 ...  بیشتر