نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از مسائل مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم، مسئله تمثّل و چگونگی تمثّل آنها می‌باشد که در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی، تأثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی، به چگونگی تمثّل فرشتگان مبتنی بر آیات قرآن و بررسی دیدگاه های دانشمندان اسلامی به ویژه مفسران قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: 1. تمثّل عبارت از ظهور یک موجود به صورت و شکلی غیر از صورت واقعی خود برای موجود دیگر است. 2. فرشتگان مجرّد عقلی و مثالی می‌توانند به دو صورت تمثّل یابند: در مثال منفصل و متّصل (قوای مدرکه انسان) به صورت و هیئتی غیر صورت و هیئت ماهیت اصلی خود؛ و در عالم مادّه با انشاء یک بدن مادّی لطیف و یا کثیف. و در صورت اثبات وجود فرشتگان مادیّ چنانکه برخی بزرگان نیز به وجود چنین فرشتگانی نیز تصریح دارند، تمثّل این دسته از فرشتگان می‌تواند به صورت‌های مختلف و در بدن مادّی کثیف یا لطیف باشد.
کلید واژه ها: فرشته، تمثّل، مجرّد، عوالم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How angels are visualised: Evaluation of view points and a new look at the issue

نویسندگان [English]

  • kavous roohi 1
  • seyed aboozar Najibi 2

1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran

2 A graduate of the third level of the seminary of Qom. Qom ، Iran

چکیده [English]

of many religious points. The current article evaluates the visualisation of angels using library research method in compiling the facts and analytical approach in analysis . Based on the research ,the following results have been obtained: 1-Visualisation can be defined as:emergence of a creature in a form that is different from its real concerte form ,in the eyes of another creature.
2- Abstract Logic-oriented angles can be visualized in three forms (in abstract detached world,in abstract connected world,in concrete world representing a material entity). Visualisation of unreal abstract angles is in three forms (imagined, visualisation of material entity by angle in material world, visualisation in abstract detached world in imagined form).Angles of concrete world can be visualised in different forms, in sinful and innocent bodies
visualisation in abstract detached world in imagined form).Angles of concrete world can be visualised in different forms, in sinful and innocent bodies
Key words:
Angle
Visualisation
Abstract entity

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Angle"
  • "Visualisation"
  • "Abstract entity"
  • "Abstract and concrete worlds"