ارزیابی نگره «تمثیل» و «نمادین» دانستن مفاد آیه «میثاق»

محمد ابراهیمی راد

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401، ، صفحه 179-203

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.67368.2591

چکیده
  همه دانشمندان اسالمی معتقدند که بر اساس آیه 271 سوره اعراف، بین خداوند و انسانها مکالمه ای وجود داشته و در این مکالمه، انسانها به ربوبیت خدا اقرار کرده اند؛ ولی در مورد »واقعی« یا »نمادین« بودن اینمکالمه و اقرار، بین اندیشمندان اسالمی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی از دانشمندان اسالمی داللت آیه »میثاق« بر ...  بیشتر