نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

چکیده
همه دانشمندان اسلامی معتقدند که بر اساس آیه 172 سوره اعراف، بین خداوند و انسان‌ها مکالمه ای وجود داشته و در این مکالمه، انسان‌ها به ربوبیت خدا اقرار کرده اند؛ ولی در مورد «واقعی» یا «نمادین» بودن این مکالمه و اقرار، بین اندیشمندان اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از دانشمندان اسلامی دلالت آیه «میثاق» بر وجود «عالم ذر» را مورد تایید قرار داده و در نتیجه معتقدند این مکالمه و اقرار، «واقعی» و در عالم مادی قبل از آفرینش انسان در دنیا بوده و مفاد آیه حاکی از آن «واقعه» است. برخی دیگر، استفاده «عالم ذر» از آیه «میثاق» را مورد انکار قرار داده و معتقدند عالمی به نام «عالم ذر» وجود ندارد؛ ولی بعضی از اینان، مفاد آیه مذکور را «تمثیل» و «نمادین» عنوان کرده و درنتیجه این اقرار را «واقعی» ندانسته اند. بعضی دیگر، «تمثیل» و « نمادین» دانستن مفاد آیه را غیر قابل قبول و این میثاق و اقرار را «واقعی» دانسته اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اولا، لازمه انکار استفاده «عالم ذر» از آیه میثاق، پذیرش «تمثیل» و «نمادین» دانستن مفاد آیه میثاق است، نمی‌توان استفاده «عالم ذر» از آیه میثاق را مورد انکار قرار داد و در عین حال، آن میثاق و اقرار را «واقعی» دانست. ثانیا، «تمثیل» و «نمادین »دانستن مفاد آیه «میثاق» از جهات متعددی بر خلاف ظاهر آیه «میثاق» بوده و در نتیجه غیر قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tamthil and Symbolic View of Mithagh Verse

نویسنده [English]

  • mohammad ebrahimirad

Assistant Professor of Islamic Studies, Faculty of Literature and Human Sciences, Arak University, Arak, Ira

چکیده [English]

Islamic scientists believe that on the basis of verse 172 in Aaraf chapter, there has been a conversation between Allah and human beings and in this conversation all the human beings have accepted monotheism. But there were different ideas about the reality and symbolic nature of this conversation among Islamic scientists. Some of these scientists believe that Mithagh supports the idea of Zar world and this conversation and acceptance has been real and it was realized in the materialistic world before the creation of human being and the contents of Mithagh verse reveal it. Others deny using Zar World from that verse. And they believe that there is no Zar World. But some of them do not see the content of verse tamthil as symbolic and they see it real. The findings show that to deny using Zar World based on mithagh verse, you should accept Mithagh verse as having Tamthil and symbolic view of the content of this verse. And you cannot deny inferring Zar world from the verse and view that acceptance as real. Moreover, viewing it as Tamthil and symbolic is against the content of the verse from different perspectives. And therefore, it is unacceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zar World
  • Mithagh Verse
  • Tamthil
  • Heavenly world
  • Wisdoms