ارزیابی نگره «تمثیل» و «نمادین» دانستن مفاد آیه «میثاق»

محمد ابراهیمی راد

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2022.67368.2591

چکیده
  چکیده همه دانشمندان اسلامی معتقدند که بر اساس آیه 172 سوره اعراف، بین خداوند و انسان‌ها مکالمه ای وجود داشته و در این مکالمه، انسان‌ها به ربوبیت خدا اقرار کرده اند؛ ولی در مورد «واقعی» یا «نمادین» بودن این مکالمه و اقرار، بین اندیشمندان اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از دانشمندان اسلامی دلالت آیه «میثاق» ...  بیشتر