وجوه اجتماعی- سیاسی امرکرامت در معرفت قرآنی

عباسعلی رهبر

دوره 13، شماره 50 ، آذر 1401، ، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.69281.2660

چکیده
  با توجه به جایگاه امر کرامت در سیاست قرآنی، هدف از مقاله حاضر شرح وجوه اجتماعی –سیاسی مفهوم کرامت است. زیرا مقوله بنیادین کرامت به عنوان نظریه شناسایی و محـور حقـوق اصیل انسانی- اجتماعی هم جاذب فضایل والای انسانی و اجتماعی بوده و هم نافی ضلالت اخلاقی وجهالت عقلی برای فرد و جامعه خواهد بود. لذا این مقاله در پاسخ به این سوال که: وجوه ...  بیشتر