انگاره ناکارآمدیِ آیات الاحکامِ غیرعبادی در بوته نقد

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ رحیم حاصلی؛ فاطمه فیرورقی

دوره 10، شماره 39 ، اسفند 1398، ، صفحه 72-91

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.40814.1885

چکیده
  کارآمدی یا ناکارآمدی احکام غیرعبادی قرآن از مسائل مهمی است که- در عصر حاضر- از زوایای گوناگون مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته است. نظریه نسخ عقلی، یکی از این نظریات است که با باور به ناکارآمدی احکام مزبور در عصر حاضر، جاودانگی قرآن را نشانه می‌رود و به جایگزینی این احکام بوسیله احکام برگرفته از عقل قطعی یا ظنی یا سیره عقلاء حکم می دهد. ...  بیشتر

اعتبارسنجی نظریة نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه

سید ابراهیم مرتضوی؛ کیوان احسانی

دوره 10، شماره 38 ، آذر 1398، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.10553

چکیده
  در پیِ تعارضِ سنت و مدرنیته، نظریات نویی از سوی دگراندیشان دینی مطرح شد که یکی از این نظریات در حوزه علوم قرآن، نظریة «نسخ آیات الفروع و بعث آیات الاصول» محمود محمد طه - صوفی و اندیشمند سودانی- است که به خاطر پیوند وثیقش با کارآمدی یا ناکارآمدی احکام قرآن نیازمند بررسی است. سخنان طه نشان می‌دهد که وی علاوه بر نظریه خود، به نسخ مصطلح ...  بیشتر

پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سورۀ آل‌عمران

ابراهیم ابراهیمی؛ سیّد ابراهیم مرتضوی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1394، ، صفحه 85-112

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.5407

چکیده
  بحث اسماء و صفات الهی از دیرباز تاکنون مورد توجّه متکلّمان و مفسّران بوده است. در قرآن، این اسماء بسیار فراوان دیده می‌شود و بسیاری از آیات آن، به یک یا دو اسم خداوند ختم شده‌اند. این مقاله درصدد است تا با روش کتابخانه‌ای و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری فریقین، ارتباط میان اسماء مذکور در پایان آیات را، با محتوای ...  بیشتر