پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سورۀ آل‌عمران

ابراهیم ابراهیمی؛ سیّد ابراهیم مرتضوی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1394، ، صفحه 85-112

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.5407

چکیده
  بحث اسماء و صفات الهی از دیرباز تاکنون مورد توجّه متکلّمان و مفسّران بوده است. در قرآن، این اسماء بسیار فراوان دیده می‌شود و بسیاری از آیات آن، به یک یا دو اسم خداوند ختم شده‌اند. این مقاله درصدد است تا با روش کتابخانه‌ای و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری فریقین، ارتباط میان اسماء مذکور در پایان آیات را، با محتوای ...  بیشتر