قرآن و معارف قرآنی
سازوکار نگرش الهی در تحقق شادی و سلامت معنوی از دیدگاه قرآن با تاکید بر آیه فضل و رحمت الهی (یونس/58)

سیدضیاء الدین علیانسب؛ سیدمرتضی علیانسب؛ سیدمجید نبوی

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1399، ، صفحه 175-199

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.57026.2203

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از نیازهای بشر، شادی و سلامت معنوی است. شادی و سلامت معنوی متکی به کیفیت شناخت، گرایش و رفتار و به نوع نگرش فرد بستگی دارد. شادی و سلامت معنوی از عوامل مختلف؛ از جمله نگرش انسان به عالم هستی، اثر می‌پذیرد. هدف اصلی این مقاله؛ بررسی سازوکار تأثیر ‌نگرش‌الهی بر تحقق شادی و سلامت معنوی‌ از منظر آیات و روایات است. روش تحقیق ...  بیشتر