راز تحدّی‌های گوناگون قرآن بر اساس دیدگاه معناشناختی ایزوتسو

محمّدحسن صانعی‌پور؛ جواد آسه

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4508

چکیده
  یکی از مسائل دربارة آیات تحدّی، چند و چون سِیر تحدّی در آنهاست. یکی از دیدگاه‌ها آن را از باب اشد به اَخَف دانسته است. در زمینة این دیدگاه، تحلیل‌های گوناگونی بیان شده که جدیدترین آن بر اساس ترتیب تحدّی در آیات 88 سورة اسراء، 38 سورة یونس و 13 سورة هود است. از دیدگاه ما، این تحلیل بر مبنای تأویل نحوی پیچیده و معنای دیریاب از آیة 13 سورة هود ...  بیشتر