غایات اخلاقی در قرآن کریم

سید محمد حسین موسوی پور؛ آرزو کرمی پور

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1398، ، صفحه 169-204

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.44865.1925

چکیده
  یکی از ارکان رکین نظام اخلاقی «غایت اخلاقی» است. غایت در حقیقت چیزی است که فعل در نهایت به آن منتهی می‌شود. در واقع انسان هر فعلی از جمله فعل اخلاقی را برای رسیدن به غایاتی انجام می‌دهد. برخی اندیشمندان غربی و ارسطوشناسان معاصر ضمن برشمردن بخشی از فضائل اصلی و غایات حقیقی در میان سایر مکاتب اخلاقی، بر این باورند که اولاً غایت ...  بیشتر