نقش ساختارهای ادبیِ آیات قرآن در اثبات نظریّة تجسّم اعمال

ناصر کولیوند؛ نصرت نیل‌ساز

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1395، ، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.5725

چکیده
  نظریّة تجسّم اعمال که عهده‌دار تبیینِ کیفیّت و نحوة دریافت جزای اعمال در عالم آخرت است، حقیقت اعمال آدمی را به عنوان پاداش یا کیفر او در آن عالم معرّفی می‌کند. درگفته‌های بسیاری از عالمان و مفسّران افزون بر ادلّة عقلی، شواهد نقلی فراوانی برای اثبات این نظریّه به چشم می‌خورد. حدود 95 آیه از آیات قرآن به مسئلة تجسّم اعمال اشاره شده ...  بیشتر