تحلیل فطرت خداخواهانة انسان از منظر آیات قرآن

بیژن منصوری

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1395، ، صفحه 133-160

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7735

چکیده
  قرآن کریم برخی از ویژگی‌های انسان را فطری و غیراکتسابی و مقتضای ذات و درون انسان معرفی می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها، «فطرت خداخواهی انسان» است. در قرآن کریم، ساختار وجودی انسان، خداآشنا و خداخواه است و این مسئله به هیچ وجه ناشی از یک سلسله عوامل بیرون از ذات و مسائل اجتماعی، تربیتی و جغرافیایی نیست. البته برای شکوفایی این ویژگی ...  بیشتر