معناشناسی واژة اعتماد به نَفْس در قرآن و حدیث

سهراب مروتی؛ فریبا بهروز

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1395، ، صفحه 106-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7734

چکیده
  «اعتماد به نَفْس» از آن دسته واژگانی است که همواره در معنای لغوی و روان‌شناسی با دین در تضاد است. پژوهش حاضر، برای نزدیک شدن به سیمای آن از قرآن، به روش تحلیلی و با استفاده از شیوة معناشناسی هم‌زمانی، به تحلیل «اعتماد به نَفْس» در قرآن و حدیث پرداخته‌است و ارتباط مفهومی آن را با واژه‌های جانشین، همنشین و متضاد واکاوی کرده‌است ...  بیشتر