بررسی تعارض تئوری‌های علمی و آیات قرآن در آفرینش نخستین انسان

حمید آریان؛ مرادعلی شورگشتی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1395، ، صفحه 43-75

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7732

چکیده
  مسئلة چگونگی خلقت نخستین انسان در منابع اسلامی مطرح شده‌است و نیز در برخی علوم تجربی محلّ بحث و نظر بوده‌است. این مقاله به بررسی نسبت فرضیه‌های علمی با دیدگاه قرآن و احادیث دربارة چگونگی آفرینش نخستین انسان، با روش توصیفی ‌ـ تحلیلی می‌پردازد. حاصل تحقیق بیانگر آن است که مدلول آیات و روایات، ظهوری آشکار، بلکه صراحت در آفرینش نخستین ...  بیشتر