حجیت روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی علم الهدی

سیدمحمد مرتضوی؛ محمدرضا جواهری؛ محمد حسین حسین پور

دوره 12، شماره 44 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 73-110

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12609

چکیده
  مسئله این پژوهش، بررسی جایگاه روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی است. از دیدگاه وی، قرائن علم آور اقتضاء می کنند تا خبر واحد نیز مانند خبر متواتر در فرایند تفسیر قرآن دارای اعتبار بوده و بکار گرفته شود.روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و متن محور است و با رجوع به مفاهیم اساسی در آثار سیدمرتضی علم الهدی به عنوان چهره برجسته متکلم شیعی در قرن ...  بیشتر