سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان

محمد هادی مرادی؛ مهین عنافجه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5568

چکیده
  سیمای انسان کامل در قرآن با تکیه بر برهان و تعقل معرفی می‌شود، اما معرفی انسان کامل در عرفان، جنبه کشفی و شهودی دارد. در این مقاله سعی بر آن شده است که سیمای انسان کامل از این دو دیدگاه (یعنی هم از جنبه عرفانی و هم از جنبه برهانی) بررسی شود. با بیان دیدگاه‌های مختلف و بررسی این موضوع به این نتیجه خواهیم رسید که عرفان و قرآن و برهان از یکدیگر ...  بیشتر