زهره آسمان، زهرای زمین: تبیین عرفانی مقام فاطمه زهرا «س»

محمد جواد رودگر؛ مائده شاکری راد

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5572

چکیده
  اکتناه وجودی فاطمه زهرا (س) چنان است که معرفتِ به آن انسانِ کامل از نوع سهل و ممتنع است، سهولت دستیابی به چنین معرفتی به دلیل فراوانی فضائل و صعوبتش به جهت عمق و ژرفای غیر قابل غوص و وصول است.همین معنا را در این مقاله بر اساس رهیافت‌هایی چون وجود شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار می‌دهیم و بر اساس معارف « ثَقلین» و ...  بیشتر