بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن کریم

علی غضنفری؛ باب اله محمدی نبی کندی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1390، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5577

چکیده
  مقاله حاضر به بحث پیرامون توسعه اقتصادی در قرآن کریم می‌پردازد. در این مقاله ابتدا به تعاریف لغوی توسعه و مفهوم توسعه اقتصادی، از نگاه دانشمندان، اسلام و قرآن پرداخته شده است و سپس راه کارهایی را که قرآن در زمینه توسعه اقتصادی ارائه داده است و به دو دسته معنوی و مادی (مانند تأثیر تقوی در توسعه اقتصادی، انفاق، نفی ربا به عنوان عامل منفی ...  بیشتر