شاخص‌ها و اهداف تربیتی انبیا (ع) در قرآن

نبی الله صدری فر؛ سید ابوالقاسم موسوی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1391، ، صفحه 157-181

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5587

چکیده
  شناسایی، هدف‌گذاری و شاخص‌های تربیتی انبیاء الهی یکی از راه‌های رسیدن به کمال تربیتی انسان است. در این مقاله، از قرآن کریم به‌عنوان کتاب تربیتی و بلکه کامل‌ترین کتاب تربیتی انسان در همه اعصار و قرون، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اهداف و شاخص‌های تربیتی انبیا شناسایی شده است. آنچه در این تحقیق از شاخص‌ها و اهداف تربیتی انبیا ...  بیشتر