نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور قصر شیرین

2 کارشناس ارشد علوم اسلامی رضوی

چکیده

شناسایی، هدف‌گذاری و شاخص‌های تربیتی انبیاء الهی یکی از راه‌های رسیدن به کمال تربیتی انسان است. در این مقاله، از قرآن کریم به‌عنوان کتاب تربیتی و بلکه کامل‌ترین کتاب تربیتی انسان در همه اعصار و قرون، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اهداف و شاخص‌های تربیتی انبیا شناسایی شده است. آنچه در این تحقیق از شاخص‌ها و اهداف تربیتی انبیا که قرآن بدان پرداخته و مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: 1- رشد اندیشه و خردورزی 2- تقوی 3- عدالت 4 – حکمت 5- عبادت 6- تزکیه 7- اتحاد و رفع اختلافات 8- تقرب به خدا. با توجه به این اهداف هر یک از مربیان در جامعه اسلامی با مدنظر قرار دادن این شاخص‌ها و اهداف می‌توانند به رشد و تعالی جامعه کمک کنند. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Criteria and Objective of the Prophets in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • nabiollah sadri far 1
  • seyed abolghasem musavi 2

چکیده [English]

Identification and determination of educational criteria of divine messengers is one of the ways for man to attain educational perfection. The present paper examines the Holy Qur'an as an educational book and in effect the most comprehensive one, sent for humans at all times, and identifies educational objectives and criteria of the messengers. These aims and criteria include the followings: 1. the development of thought and reasoning, 2. piety, 3. justice, 4. wisdom, 5. worship, 6. refinement, 7. unity and settlement of disputes, and 8. proximity to God. All educators in an Islamic society can contribute to the advancement and elevation of the society by taking these objectives and criteria into account. This study is a library research with a descriptive-analytic methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • objective
  • criterion
  • Education
  • development of thought
  • justice
  • piety
  • wisdom