افساد و مفسدان فی‌الأرض از منظر قرآن کریم

عنایت الله شریفی؛ سعید محجوب

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1391، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5596

چکیده
  کلمة فساد و مشتقّات آن نزدیک به50 مرتبه در30 سورة قرآن کریم آمده است که نشان از اهمیّت موضوع دارد. مقالة حاضر در صدد است که مفهوم و عومل ظهور افساد، اقسام و اصناف مفسدان و مجازات آنان را از منظر قرآن کریم تبیین نماید. افساد در قرآن به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال می‌باشد و قرآن کریم، مخالفت مردم از اوامر الهی، سلطة حاکمان و پادشاهان ...  بیشتر