بررسی تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی در قلمرو موضوعات و مسایل قرآن کریم

روح الله زینلی؛ رضا کشاورز

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1391، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5601

چکیده
  دربارة قلمرو قرآن در عرصة موضوعات و مسائلْ سه دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اکثریگرایان، اقلّیگرایان و اعتدالگرایان. فخر رازی با استناد به آیاتی از قرآنکریم قلمرو قرآن را به امور دینی محدود کرده است. امور دینی از دیدگاه وی اعمّ از مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی است و معتقد است که قرآنکریم اصول این مطالب را به صورت کامل بیان کرده است و ...  بیشتر