بررسی دعا از منظر کلام خدا

امیر حمزه سالارزایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5606

چکیده
  نویسنده در این مقاله که بیان توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای انجام گرفته در بررسی رسم دعا از منظر کلام خدا، در یک استقرای قرآنی ثابت نموده که سبک و سیاق ادعیه قرآنی از چنان لطافت هایی برخوردار است که حتی در موازنه با ادعیه غیر قرآنی و از سوی اولیای خدا بی نظیر است. حاصل مقاله پیش روی این شد که به طرز شگفت انگیزی افتتاح دعاهای قرآنی با ...  بیشتر