آزادی و آزادگی از دیدگاه قرآن کریم

محمد جواد روزگر

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5603

چکیده
  قرآن کریم بشارت دهنده و پیام آور آزادی در همه سطوح و ساحت های آن بر اساس ساحت های وجودی انسان است و آزادی معنوی و اجتماعی را در ارتباط با ابعاد فردی و جمعی آدمیان ارائه و فرمول عدم تفکیک آزادی درونی و بیرونی را مطرح و مدل نظام مند آزادی اندیشه و عقیده را در ارتباط با آزادی درونی و معنوی ترسیم و تفسیر کرده است. در مقاله پیش رو ازادی معنوی ...  بیشتر