عاشقانه های نیایش

سیده صغری صالحی ساداتی؛ سید محمدرضا ابن الرسول

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، ، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5533

چکیده
  عشقی یک نیاز فطری و طبیعی روح است و آدمی همواره در جستجوی کسی است که محبوب او قرار گیرد. نیایش که در عالی ترین شکل خود به صورت پرستش ظاهر می شود، در حقیقت زیباترین تجلی سرمایه فطری درون آدمی - یعنی عشق - است که از عمق روح انسانی سرچشمه می گیرد. مناجات ها و راز و نیازهای عاشقانه بزرگان دین، نمونه ای از عشق بی پایان ایشان به ساحت خداوند و معرفت ...  بیشتر