ایده جهانی سازی در قرآن

مهدی رفیعی موحد

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1389، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5547

چکیده
  زمینه: درباره «جهانی سازی» تعریف ها و نظریه های گوناگونی بیان شده است و هریک از اندیشمندان از موضع مخالف یا موافق و از زاویه ای خاص به این موضوع نگریسته اند. در بین همه نوشته ها، جای این مطلب را خالی دیدم که دیدگاه قران دراین باره چیست و آیا قرآن به این موضوع پرداخته است؟ یا آن طور که غربی ها القا و وانمود می کنند، ایده مریور ابتکار ...  بیشتر