خداشناسی، فطرت دل یا عقل

حمید نگارش

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5536

چکیده
  این مقاله، نگارنده می کوشد منشا خداپرستی و خداشناسی را فطرت دل بیان کند. به این معنی که در نهاد آدمی گرایشی خاص نهفته است که او را به شنیدن پیام حق دعوت می کند و از درون او را متوجه مبدا خویش می گرداند. با این نگرش فطرت یکی از ارکان انسان شناسی دینی است که در تشریح دیدگاه های دین در باب خداگرایی، خداپرستی، دین شناسی، انسان شناسی و ... به ...  بیشتر