نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

حسین بستان؛ رضا دهقان نژاد

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7917

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی مسئلة خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث‌النساء تحلیل شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را ...  بیشتر