واکاوی وجه ارتباط هدایت به متّقین در نظر مفسّران

محمّدحسین شیرافکن؛ علیرضا قایمی‌نیا

دوره 7، شماره 25 ، شهریور 1395، ، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7087

چکیده
  از جمله مسائلی که از دیرباز در همة انحای نگرش تفسیری و در همة اعصار تا امروز، معرکة آرای مفسّران قرار گرفته است، وجه ارتباط هدایت قرآن کریم به متّقین می‌باشد. قرآنی که حکمت نزول آن هدایت عالمیان معرّفی شده، به چه علّت در آیة دوم سورة بقره هدایت آن به متّقین نسبت داده شده است؟ منظور از هدایت و متّقین در این آیه چیست؟ آیا این نسبت دالّ ...  بیشتر