قرآن و معارف قرآنی
گونه شناسی براهین توحیدی در قرآن

محمد شعبان پور

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1402، ، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.67124.2582

چکیده
  قرآن کریم برای اثبات وجود خدا و یکتایی او، براهین فراوانی یادآورشده است این فراوانی و کثرت براهین همیشه مورد توجه متکلمان و پژوهشگران علوم قرآنی بوده و از دیر باز برای غلبه بر این کثرت و سهولت مواجهه با آن تلاش کرده اند تا براهین را براساس تشابهات و تفاوت­های آن طبقه­بندی کنند. طبقه­بندی براهین توحید در قرآن به: الف) براهین آفاقی ...  بیشتر

مبانی کلامی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی از دیدگاه علامه طباطبائی و ابن عربی

محمد شعبان پور؛ فردین دارابی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401، ، صفحه 63-88

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66870.2573

چکیده
  در دیدگاه ابن عربی که مبنای کلامی اشعری دارد، هیچ نقشی برای انسان و علل طبیعی در نظام عالم قائل نیست؛ و این به دلیل اعتقاد وی به جبر است. علامه طباطبائی دیدگاه شیعه دارد و برای علل طبیعی نهتنها بینقش در نظر نمیگرفت، بلکه نقش طولی در نظر میگیرد و نقش طولی جبر نیست و آنچه جبر است نقش عرضی است؛ بنابراین باد و باران و امثال این علل طبیعیاند ...  بیشتر