نقد نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نزول

سید محمدحسن جواهری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1397، ، صفحه 35-65

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.38532.1843

چکیده
  بررسی نظریة تفسیر بر پایة ترتیب نزول نیازمند بررسی اولاً اتقان روایات ترتیب نزول، ثانیاً خاستگاه و جایگاه قرینة «ترتیب نزول» در تفسیر و ثالثاً‌ موانع نظریه یاد شده‌است. این سه با توجه به نبودِ پیشینة مناسب، نیازمند مقالات مستقلی هستند تا جوانب آن‌ها بررسی و نقد شود، لیکن با توجه به اینکه بستر پژوهش، روایات ترتیب نزول است، ...  بیشتر