چگونگی سازماندهی سوره‌های قرآن از نگاه زرقانی در بوتة نقد

امیر جودوی؛ مریم آسایش

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8723

چکیده
  زرقانی از مؤلفان برجسته در زمینة تألیف کتب علوم و تاریخ قرآنی است و از آنجا که موضوع سازماندهی سورهای قرآن در بین مباحث تاریخ قرآنی اهمیت ویژه‌ای دارد، پژوهش حاضر تلاش نموده که با روش تحلیلی‌ـ انتقادی به ارزیابی، نقد و بررسی نظرات وی در این زمینه بپردازد و به دنبال تشخیص واقعیت باشد. ادعای زرقانی دربارة توقیفی یا اجتهادی بودن سازماندهی ...  بیشتر