واکاوی تعارض ظاهری آیات مربوط به حکم زانیه

عبدالجبار زرگوش نسب

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1396، ، صفحه 111-128

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.25359.1539

چکیده
  این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیة دوم سورة نور که بر جَلد مرتکب زنا دلالت دارد، با دو آیة 15 سورة نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و آیة 16 همان سوره که دال بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه است، می‌پردازد و ضمن ارائة راه حل تعارض نحوة جمع کردن بین حبس در خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجازات جرم بیان می‌کند. ...  بیشتر