نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضوهیأت علمی /دانشگاه ایلام

چکیده

این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیة دوم سورة نور که بر جَلد مرتکب زنا دلالت دارد، با دو آیة 15 سورة نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و آیة 16 همان سوره که دال بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه است، می‌پردازد و ضمن ارائة راه حل تعارض نحوة جمع کردن بین حبس در خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجازات جرم بیان می‌کند. همچنین، منظور از «سبیل» که راه نجات و رهایی از حبس خانگی در آیة 15 سورة نساء است، تبیین می‌گردد. به عقیدة برخی از علما، آیة 16 ناسخ آیة 15 می‌باشد و به نظر بعضی دیگر، آیة 2 سورة نور هر دو آیه را نسخ کرده‌است. در مقابل اینان، گروهی دیگر با استناد به متفاوت بودن موضوع در آیات سه‌گانه،‌ هر گونه نسخی را نفی کرده‌اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، چنین نتیجه گرفته شده که نه نسخی صورت پذیرفته‌است و نه برای حل مشکل نیازی به نسخ خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Apparent Conflict in the Verses of the Quran about Adulteress’ Verdict

نویسنده [English]

  • abdol gabar zargoshnasab

Ilam University

چکیده [English]

This article refers to the apparent conflict between the second verse of the chapter of Al Nor surah about adultery with verses 15 and 16 of An-Nisa surah (a chapter in the Quran entitled ‘Women’). Verse 15 of the Surah An-Nisa states that women who commit adultery must be confined in their houses. Apparently, this verse contradicts the following verse (verse 16) which states that adulteress women must be harassed. Moreover, both these verses are inconsistent with the second verse of the Surah Al Nor (another chapter in the Quran entitled ‘The Light’) which asserts that adulteresses must be whipped. A solution must be sought to resolve these contradictions by scrutinizing the above-mentioned verses and asking for religious authorities’ viewpoints about this issue. In this regard, according to some religious scholars, verse 16 abrogates verse 15 in the Surah An-NISA, and according to some others verse two in the Surah Al-NOOR abrogates both the other two. In contrast, some great interpreters have negated any probability of abrogation in the three verses due to different topics discussed in them. In this study which has been carried out using a descriptive analytical method, the researchers came to the conclusion that abrogation has not taken place at all and, in fact, there would not be any need to solve the problem by raising the topic of abrogation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Verse 15 of the Al-Nisa Surah
  • Verse 16 of the Al-Nisa Surah
  • Verse 2 of the Al-Noor Surah
  • Abrogation
قرآن کریم.
بیهقی، احمدبن حسین. (1414 ق.). السنن الکبری. بیروت: دار الکتب العلمیة.
جبعی عاملی، زین‌الدّین. (بی‌تا). مسالک الأفهام. تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی.
حرّ عاملی، محمدبن حسن. (1401 ق.). وسائل الشیعه. تهران: المکتبة الإسلامیة.
حلّی، حسن‌بن یوسف. (بی‌تا). تحریر الأحکام. قم: مؤسسة آل البیت(ع).
خوئی، ابوالقاسم. (1394 ق.). البیان فی تفسیر القرآن. قم: المطبعة العلمیة.
ــــــــــــــــــــــ . (1400 ق.). معجم رجال الحدیث. بیروت: دار الزهراء.
راوندی، سعیدبن هبةالله. (بی‌تا)،. فقه القرآن. قم: المطبعة العلمیة.
زمخشری، جارالله محمود. (1407 ق.). الکشاف. بیروت: دار الکتاب العربی.
سرخسی حنفی، ابوبکر. (بی‌تا). المبسوط. بیروت: دار المعرفة.
سیوری، فاضل مقداد. (1405 ق.). کنز العرفان. تهران: المکتبة المرتضویة.
ابن‌بابویه قمی (صدوق)، محمدبن علی. (1390 ق.). من لایحضره الفقیه. تهران: دارالکتب الإسلامیة.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1370). المیزان فی تفسیر القرآن.‌ تهران: دار الکتب الإسلامیة.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1406 ق.). مجمع البیان.‌ بیروت: دار المعرفة.
طبری، محمدبن جریر. (1412 ق.). تفسیر طبری. بیروت: دار المعرفة.
طوسی، محمد. (1397 ق.). التبیان فی تفسیر القرآن. النجف: مکتبة النعمان.
عاملی، ابراهیم. (بی‌تا). تفسیر عاملی‌. تهران: کتابفروشی صدوق.
عیاشی، محمدبن مسعود. (بی‌تا). تفسیر العیاشی. تهران: المکتبة العلمیة.
فخر رازی، محمدبن عمر. (1412 ق). مفاتیح الغیب. مصر: المطبعة البهیة.
فیض کاشانی، محسن. (1415 ق). تفسیر الصافی. تهران: مکتبة الصدر.
قمی، علی‌بن ابراهیم. (بی‌تا). تفسیر قمی. قم: مکتبة العلامة.
مجلسی، محمدتقی. (1371). روضة المتقین. تهران: نشر بنیاد فرهنگ اسلامی.
مجلسی، محمدباقر. (1403 ق). بحار الأنوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
مظفر، محمدرضا. (1386 ق.). اصول الفقه. النجف: دارالنعمان.
نوری طبرسی، میرزاحسین. (1319 ق.). مستدرک الوسائل. تهران: انتشارات میرزا محمود تاجر.
وائلی، احمد. (1362). احکام زندان در اسلام.‌ ترجمة محمدحسن بکائی. تهران: دفتر فرهنگ نشر اسلامی