زیباشناسی حروف جارّه در آیات قرآن کریم از نگاه زمخشری

اصغر شهبازی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1398، ، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.44346.1921

چکیده
  از میان دانشمندانی که در کنار تفسیر معانی و مضامین آیات، به مباحث بلاغی و زیباشناختی آیات عنایتی خاص داشته، زمخشری (متوفّای 538 ق) است که تفسیر وی آمیزه‌ای از مباحث دستوری و بلاغی بوده و به عبارتی، «قوانین نحوی» را در کشف وجوه زیبایی آیات قرار داده است. پژوهش حاضر در تلاش است با تکیه بر روش توصیفی‌ـ تحلیلی، دیدگاه‌های بلاغی صاحب ...  بیشتر